URGENT: Unplanned Readmission prevention by Geriatric Emergency Network for Transitional care

 

Personen ouder dan 65 jaar zijn een groeiende groep patiënten op de dienst spoedgevallen. Ongeveer één derde tot de helft van deze spoedopnames bij ouderen resulteert in een opname in het ziekenhuis. Nadat de diagnose op spoed gesteld is en de nodige behandelingen werden uitgevoerd, wordt ook een grote groep ouderen onmiddellijk terug naar huis ontslagen. Binnen korte of middellange termijn wordt een groot deel van deze patiënten (12 tot 30%) ongepland heropgenomen op de spoedgevallendienst. Een ongeplande heropname op spoedgevallen wordt vaak veroorzaakt door verschillende factoren. Een niet volledig behandelde aandoening tijdens het verblijf in het ziekenhuis, onaangepaste ontslagplanning, de aanwezigheid van chronische aandoeningen met frequente opflakkeringen van symptomen, hiaten binnen de opvolging in de thuiszorg en karakteristieken van de patiënt en van het ziekenhuis kunnen hierin een rol spelen.

Uit internationale literatuur blijkt dat het opzetten van transitionele zorgmodellen tussen de ziekenhuizen en de thuiszorg, ongeplande heropnames kunnen voorkomen. Deze transitionele zorgmodellen combineren de sterktes van een evaluatie specifiek gericht op ouderen binnen de ziekenhuismuren met een goede samenwerking buiten de muren van het ziekenhuis. Het voorgesteld project bestaat uit het opzetten van een geïntegreerd zorgmodel tussen de dienst spoedgevallen van het ziekenhuis en de thuiszorg. Het project heeft als doel een prototype van een geïntegreerde geriatrische benadering voor ouderen op de dienst spoedgevallen te ontwikkelen in combinatie met een follow-up na ontslag in de thuissituatie en ondersteund door een elektronische gegevens uitwisselingssysteem.

Het project zal dit prototype van zorgmodel een eerste maal in de praktijk toepassen en verzamelt de nodige gegevens om een eerste validatie te doen.

Ten eerste wordt een vermindering van het risico op ongeplande heropnames beoogd. Ten tweede wordt het vermijden van onnodige hospitalisaties beoogd en zal verder ook het effect op het aantal doorverwijzingen naar ambulante zorg (dagziekenhuizen), het aantal doorverwijzingen naar de thuiszorg, het algemeen dagelijks functioneren van de oudere en het aantal opnames in een residentiële setting (vb rust- en verzorgingstehuis) in dit project worden bekeken. De hierboven beschreven effecten hebben naast een economische meerwaarde, ook een maatschappelijke meerwaarde op het vlak van kwaliteit van zorg.

De elektronische gegevensdeling kan een goede communicatie en correcte gegevensuitwisseling tussen het ziekenhuis en de thuiszorg mogelijk maken en is essentieel voor een kwaliteitsvolle multidisciplinaire aanpak. Als deze interventie effect blijkt te hebben, kan het concept verspreid en veralgemeend worden naar andere Belgische ziekenhuizen en het bredere thuiszorgnetwerk.

De partners binnen dit project zijn UZ Leuven als hoofdaanvrager samen met CM Leuven, Wit Gele Kruis Vlaams Brabant VZW en Pyxima NV. VZW Goal is onderaannemer binnen dit project en daarnaast wordt kosteloos beroep gedaan op de expertise van het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap, de dienst Urgentiegeneeskunde, het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde en het departement Klinische en experimentele geneeskunde - Afdeling geriatrie en gerontologie, van de KU Leuven.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04